O przedszkolu

O NAS

Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek w Rzeszowie mieści się przy ul. Łukasiewicza 16 b. Działalność swą rozpoczęło od września 2009 roku. Od roku 2014 w przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, od 2015 roku pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. Przedszkole jest placówką 4- oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Z każdą grupą pracuje dwóch nauczycieli, według potrzeb do grup przydzielany jest także nauczyciel wspomagający. Przedszkole zatrudnia specjalistów, którzy z oddaniem służą i pomagają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkole dysponuje bogatym wachlarzem zajęć dodatkowych. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć sportowych i tańca towarzyskiego. Wszystkie dzieci uczęszczają na katechezę, rytmikę i język angielski. Dzieci maja do dyspozycji 4 duże i dobrze wyposażone sale do zabaw, dużą jadalnię, 2 szatnie, salę ruchową, językową, pokój do terapii indywidualnej oraz salę teatralną w której odbywają się uroczystości przedszkolne, odgrywane są przedstawienia i występy dzieci. Przedszkole posiada duży, bezpieczny i dobrze wyposażony w zestawy do ćwiczeń i zabaw ruchowych ogród. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30- 16.30. Dzieci i rodzice uczestniczą w różnorodnych imprezach i uroczystościach wynikających z organizacji przedszkola. Ponadto Rodzice angażują się w grupy modlitewne „Modlące się Matki”, „Żywy Różaniec”. Przedszkole organizuje Dni Skupienia , 3- dniowe rekolekcje wyjazdowe, pielgrzymki, wycieczki, pikniki rodzinne. Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców, próbujemy je wspólnie rozwiązać wspierając się wzajemnie i ogarniając się modlitwą. Chcemy aby wszyscy tutaj czuli się jak w rodzinie.

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole Katolickie w procesie wychowania małego dziecka przyczynia się do ochrony wartości i godności osoby poprzez odkrywanie i rozwijanie jego darów nadprzyrodzonych i naturalnych w odniesieniu do rzeczywistości w jakiej żyje i do jakiej zmierza.
Istotą wizji i misji przedszkola jest chrześcijański system wartości przekazywany w procesie integralnego wychowania we współpracy z rodziną i innymi instytucjami.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole:
• integralnie wychowuje dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb, miejsca i czasu,
• kształtuje umiejętności istotne dla wychowania osobowości ukierunkowanej na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno,
• uczy dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
• promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom,
• rozwija w dzieciach zdolności artystyczne,
• przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami,
• kształtuje w dzieciach wytrwałość, życzliwość, opiekuńczość,
• rozbudza zainteresowani bogactwem świata przyrody.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na budowanie chrześcijańskiego systemu wartości.
2. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
3. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
4. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka.
5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nasz absolwent jest:
1) ciekawy świata, samodzielny, zaradny:
• zaspokaja swoją ciekawość poprzez częste zadawanie pytań,
• aktywnie wykonuje samodzielne zadania,
• interesuje się nauką, literaturą i muzyką,
• ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
• osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,

2) rozważny, odpowiedzialny:
• dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
• zna i respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
• zna konsekwencje zachowań własnych i innych osób.
• umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
• umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

3) uczciwy, prawdomówny:
• szanuje własność swoją i cudzą,
• stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,
• działa na rzecz społeczności.
• odróżnia dobro od zła,

4) kulturalny, szanujący innych:
• zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
• szanuje innych ludzi,
• tolerancyjny wobec innych przekonań,
• nie używa brzydkich słów,
• gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.

5) przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:
• aktywny w podejmowaniu działań,
• dojrzały społecznie i emocjonalnie do pełnienia roli ucznia klasy pierwszej,
• samodzielny,
• potrafiący współdziałać w zespole,
• wykazujący motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI I CELE GŁÓWNE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
1) Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, psychologii, logopedii.
2) W przedszkolu tworzy się życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu
• Procesy zachodzące przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
1) Nauczyciele dokonują wnikliwej diagnozy możliwości dziecka, jego zainteresowań i zdolności, monitorują jego indywidualny rozwój
w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych na każdym etapie, począwszy od 3-latków, posługując się własnymi pakietami zadań do diagnozy pedagogicznej oraz w grupach starszych wystandaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi.
2) Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka prowadzi do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwija predyspozycje dziecka.
3) Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Przedszkole promuje rozwój zainteresowań i zdolności dzieci, umiejętności społeczne, współdziałanie, a także stawia na rozwój zainteresowań czytelniczych. Prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.
4) Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła, państwa ,europejskiej. Ponadto placówka rozwija i doskonali kompetencje poznawcze dzieci. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców, bada te oczekiwania. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

3. Współpraca z rodzicami i funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Przedszkole współpracuje z rodzicami w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci.
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
1) Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form znajdują się m.in. uroczystości, dni skupienia, rekolekcje, festyny, wspólne zajęcia plastyczne, kulinarne.
2) Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy podczas zebrań, doraźnych rozmów, ankiet. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.
3) Przedszkole zapewnia częste kontakty na linii przedszkole – dom. Nauczycielki prowadzą otwarte sale, rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielkami, rodzice wspierani są w wychowywaniu dzieci, nauczycielki troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych i wspierających edukację dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne przedsięwzięcia na rzecz środowiska, biorąc pod uwagę jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne takie jak kiermasze świąteczne czy zbiórka nakrętek.

4. Zarządzanie przedszkolem
• Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwoju.
1) Dyrektor stosuje systemy motywowania nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
1) Baza przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów także innowacyjnych. Nowoczesne wyposażenie i doraźne kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej aktywności dziecka.
2) Ogród przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, organizacji „zielonych sal” oraz prowadzeniu aktywności ruchowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

• Rozwijanie u wychowanków cech charakteru takich jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
• Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
• Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
• Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i eksperymentów.
• Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
• Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.
• Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
• Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzenia zakresu kompetencji.
• Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.

KRYTERIA SUKCESU

1. Zminimalizowane zostaną zachowania niepożądane u dzieci, szczególnie agresji
i konfliktów.
2. Dzieci będą dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Rozwinięte będą umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykonywania zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
4. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.
5. Zwiększy się integracja rodziny z przedszkolem.
6. Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.
7. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
8. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.
9. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągania sukcesu.
10. Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Lp. Cele Zadania Termin Uwagi
1 Wspieranie wielostronnego rozwoju dziecka, dzięki działaniom wszystkich uczestników procesu edukacji. Zorganizowanie w przedszkolu systemu przepływu informacji.
Zorganizowanie szkolenia integracyjnego dla całego personelu przedszkola.
Włączanie wszystkich pracowników przedszkola w proces edukacyjny.
2 Zapewnianie równych szans rozwoju każdemu dziecku. Realizacja programów innowacyjnych zapewniających rozwój każdemu dziecku.
Zapewnienie efektywnego systemu monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Przeprowadzanie diagnozy dzieci pod względem osiągnięć edukacyjnych, zdolności i SPE.
3 Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. Diagnoza zdolności i zainteresowań dzieci.
Organizowanie zajęć dla dzieci zdolnych modyfikowanych corocznie na podstawie wyników diagnozy.
Uczestnictwo dzieci w konkursach przedszkolnych, środowiskowych, ogólnopolskich.
4 Umożliwianie dziecku poznawania tego, co jest bliskie – Moja Ojczyzna
i tego, co jest dalekie – Europa i świat.
Organizacja wycieczek przedszkolnych.
Realizacja podstawy programowej ze szczególnym naciskiem na treści poznawcze i kształtujące świadomość społeczną dziecka.
Opracowanie i realizowanie programu innowacji pedagogicznej dotyczącego tematyki patriotycznej.
5 Wspieranie rodziców i włączanie ich do wspólnych działań. Współpraca ze środowiskiem. Opracowanie programu włączania wszystkich rodziców do działań przedszkola.
Zorganizowanie warsztatów dla rodziców wspierających ich umiejętności wychowawcze i włączanie ich do działań przedszkola.
Zorganizowanie „Festynu Rodzinnego” dla całego środowiska lokalnego.
Wspieranie rodziców poprzez kontakty i poradnictwo specjalistów – psychologa, logopedy, terapeuty, pedagoga korekcyjnego, oligofrenopedagoga.
Promowanie swojej działalności poprzez różnorodne formy współpracy ze środowiskiem.
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.